ໃບອະນຸຍາດເຊົ່າກົນຈັກໜັກແລະອຸປະກອນ 机械设备租赁许可证 Machinery and Equipment Leasing License

ໃບອະນຸຍາດເຊົ່າກົນຈັກໜັກແລະອຸປະກອນ 机械设备租赁许可证 Machinery and Equipment Leasing License

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $1,800.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດເຊົ່າກົນຈັກໜັກແລະອຸປະກອນ 机械设备租赁许可证 Machinery and Equipment Leasing License
– ມູນຄ່າເຮັດ 审批费用 Approval fee: 1,800$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com