ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ 货物进出口证明书 Goods import and export certificate

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $450.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ 货物进出口证明书 Goods import and export certificate
– ມູນຄ່າເຮັດໃໝ່ 新办审批费用 New approval fee: 450$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com