ໃບຢັ້ງຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ 工厂验收许可证 Factory license

ໃບຢັ້ງຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ 工厂验收许可证 Factory license

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $4,500.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບຢັ້ງຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ 工厂验收许可证 Factory license
– ມູນຄ່າເຮັດໃໝ່ 新办审批费用 New approval fee: 4,500$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com