ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການສະເພາະຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທອງ 铜矿专用买卖许可证 Copper mine special trading license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການສະເພາະຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທອງ 铜矿专用买卖许可证 Copper mine special trading license

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $8,000.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການສະເພາະຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທອງ 铜矿专用买卖许可证 Copper mine special trading license
– ມູນຄ່າເຮັດໃໝ່ 新办审批费用 New approval fee: 8,000$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com