ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $1,500.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license
– ມູນຄ່າເຮັດໃໝ່ 新办审批费用 New approval fee: 1,500$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com