ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລົດ ຍານພາຫະນະ 车辆进出口经营许可证 Vehicle import and export business license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລົດ ຍານພາຫະນະ 车辆进出口经营许可证 Vehicle import and export business license

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $2,500.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລົດ ຍານພາຫະນະ 车辆进出口经营许可证 Vehicle import and export business license
– ມູນຄ່າເຮັດໃໝ່ 新办审批费用 New approval fee: 2,500$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com