ວີຊານັກລົງທຶນ ແລະ ບັດພັກເຊົາ 投资签证和居留证 Investment VISA and Stay Permit

ວີຊານັກລົງທຶນ ແລະ ບັດພັກເຊົາ 投资签证和居留证 Investment VISA and Stay Permit

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $285.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ວີຊານັກລົງທຶນ ແລະ ບັດພັກເຊົາ 投资签证和居留证 Investment VISA and Stay Permit
– ໃຊ້ເວລາເຮັດ 5ວັນລັດຖະການ 代办使用时间5个工作日 Agency use time 5 working days
– ເອກະສານຕິດຄັດມີດັ່ງນີ້ 所需要的附件 Required attachments:
1. ຮູບ 相片 Photo
2. ປື້ມຜ່ານແດນຕົ້ນສະບັບ 护照原件 Original Passport
– Tel & WhatsApp: 020-78928965, 77713666
– Web & App: Sokdee.com