Home

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການສະເພາະຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທອງ 铜矿专用买卖许可证 Copper mine special trading license
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການສະເພາະຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທອງ 铜矿专用买卖许可证 Copper mine special trading license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການສະເພາະຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທອງ 铜矿专用买卖许可证 Copper mine special trading license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລົດ ຍານພາຫະນະ 车辆进出口经营许可证 Vehicle import and export business license
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລົດ ຍານພາຫະນະ 车辆进出口经营许可证 Vehicle import and export business license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລົດ ຍານພາຫະນະ 车辆进出口经营许可证 Vehicle import and export business license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບເຄມີ 化工品经营许可证 Chemical business license
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບເຄມີ 化工品经营许可证 Chemical business license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບເຄມີ 化工品经营许可证 Chemical business license

ໃບຢັ້ງຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ 工厂验收许可证 Factory license
ໃບຢັ້ງຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ 工厂验收许可证 Factory license

ໃບຢັ້ງຢືນດໍາເນີນກິດຈະການໂຮງງານ 工厂验收许可证 Factory license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license

ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ 货物进出口证明书 Goods import and export certificate
ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ 货物进出口证明书 Goods import and export certificate

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານທໍລະນີສາດ 技术服务和地质咨询许可证 Technical Services and Geological Consulting License
ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານທໍລະນີສາດ 技术服务和地质咨询许可证 Technical Services and Geological Consulting License

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານທໍລະນີສາດ 技术服务和地质咨询许可证 Technical Services and Geological Consulting License […]

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 寻找矿产和矿产勘探服务 Search for minerals and mineral exploration services
ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 寻找矿产和矿产勘探服务 Search for minerals and mineral exploration services

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 寻找矿产和矿产勘探服务 Search for minerals and mineral exploration services

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການບໍລິການກ່ຽວກັບປ້າຍໂຄສະນາ 广告服务许可证 Advertising Services License
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການບໍລິການກ່ຽວກັບປ້າຍໂຄສະນາ 广告服务许可证 Advertising Services License

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການບໍລິການກ່ຽວກັບປ້າຍໂຄສະນາ 广告服务许可证 Advertising Services License

ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການເຈາະສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 矿产勘探钻探服务许可证 Mineral exploration drilling services license
ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການເຈາະສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 矿产勘探钻探服务许可证 Mineral exploration drilling services license

ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການເຈາະສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 矿产勘探钻探服务许可证 Mineral exploration drilling services license