ໃບຂັບຂີ່ລະຫວ່າງປະເທດ 国际驾驶证 International driver's license Bằng lái xe quốc tế

ໃບຂັບຂີ່ລະຫວ່າງປະເທດ 国际驾驶证 International driver’s license Bằng lái xe quốc tế

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $40.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບຂັບຂີ່ລະຫວ່າງປະເທດ 国际驾驶证 International driver’s license Bằng lái xe quốc tế
– ແລ່ນໃບຂັບຂີ່ສາກົນຂອງຄົນລາວ ໃຊ້ເວລາ 1 ອາທິດ 代办使用时间1周 Agency use time 1 week Đại lý thời gian sử dụng 1 tuần
– ເອກະສານຕິດຄັດມີດັ່ງນີ້ 所需要的附件 Required attachments tài liệu cần thiết:
1. ຮູບ 相片 Photo tấm hình
2. ປື້ມຜ່ານແດນ 护照 Passport hộ chiếu
3. ໃບຂັບຂີ່ແທ້ 驾驶证原件 Original driver license giấy phép lái xe
– Tel & WhatsApp: 020-78928965, 77713666
– Web & App: Sokdee.com