ໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ 路桥建造许可证 road and bridge construction permit

ໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ 路桥建造许可证 road and bridge construction permit

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $2,500.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ 路桥建造许可证 road and bridge construction permit
– ມູນຄ່າເຮັດ 审批费用 Approval fee: 2,500$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com