ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກິດຈະການການຄ້າພາຍໃນ 内部贸易经营许可 Internal trade license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນ 贸易经营许可 Trade license

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $350.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ກິດຈະການການຄ້າພາຍໃນ 内部贸易经营许可 Internal trade license
– ໃຊ້ເວລາເຮັດ 14 ວັນລັດຖະການ 代办使用时间14个工作日 Agency use time 14 working days
– ເອກະສານຕິດຄັດມີດັ່ງນີ້ 所需要的附件 Required attachments:
1. ຮູບ 相片 Photo
2. ຊຸດສະໜວດ ຕົ້ນສະບັບ 审批函原件 Original approval letter
3. ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບສະແກນ 营业执照 扫描件 Scanned copy of business license
– Tel & WhatsApp: 020-55528985
– Web & App: LaoLC.com