ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຮງງານ 工厂经营许可 Factory operating license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຮງງານ 工厂经营许可 Factory operating license

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $2,000.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຮງງານ 工厂经营许可 Factory operating license
– ມູນຄ່າເຮັດ 审批费用 Approval fee: 2,000$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com