ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 代表处营业执照 Representative office business license

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 代表处营业执照 Representative office business license

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $5,000.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 代表处营业执照 Representative office business license
– ມູນຄ່າເຮັດໃໝ່ 延期审批费用 Approval fee: 5,000$
– ມູນຄ່າຕໍ່ທະບຽນ 新办审批费用 Extension Approval fee: 3,000$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com