ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ 建筑许可证 Construction Permit License

ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ 建筑许可证 Construction Permit License

ລາຄາ ຄ່າບໍລິການ (Price Service Fee) $2,300.00

ລາຍລະອຽດ Detail

ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ 建筑许可证 Construction Permit License
– ມູນຄ່າເຮັດ 审批费用 Approval fee: 2,300$
– 联系电话 Tel & WhatsApp: 020-55528985
– 微信号 Wechat ID: bizlanddotla
– 网站 Website & Apps: LaoLC.com
– 抖音 Tiktok, Meta & Youtube: LaoLC.com