ໜ້າທຳອິດ

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດໂຮງແຮມ 酒店营业执照 Hotel business license

ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ 货物进出口证明书 Goods import and export certificate
ໃບຢັ້ງຢືນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສິນຄ້າ 货物进出口证明书 Goods import and export certificate

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານທໍລະນີສາດ 技术服务和地质咨询许可证 Technical Services and Geological Consulting License
ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານທໍລະນີສາດ 技术服务和地质咨询许可证 Technical Services and Geological Consulting License

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານທໍລະນີສາດ 技术服务和地质咨询许可证 Technical Services and Geological Consulting License […]

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 寻找矿产和矿产勘探服务 Search for minerals and mineral exploration services
ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 寻找矿产和矿产勘探服务 Search for minerals and mineral exploration services

ໃບອະນຸຍາດ ການບໍລິການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 寻找矿产和矿产勘探服务 Search for minerals and mineral exploration services

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການບໍລິການກ່ຽວກັບປ້າຍໂຄສະນາ 广告服务许可证 Advertising Services License
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການບໍລິການກ່ຽວກັບປ້າຍໂຄສະນາ 广告服务许可证 Advertising Services License

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນກິດຈະການບໍລິການກ່ຽວກັບປ້າຍໂຄສະນາ 广告服务许可证 Advertising Services License

ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການເຈາະສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 矿产勘探钻探服务许可证 Mineral exploration drilling services license
ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການເຈາະສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 矿产勘探钻探服务许可证 Mineral exploration drilling services license

ໃບອະນຸຍາດການບໍລິການເຈາະສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ 矿产勘探钻探服务许可证 Mineral exploration drilling services license

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 代表处营业执照 Representative office business license
ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 代表处营业执照 Representative office business license

ໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 代表处营业执照 Representative office business license

ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ 建筑许可证 Construction Permit License
ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ 建筑许可证 Construction Permit License

ໃບອະນຸຍາດ ດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ 建筑许可证 Construction Permit License

ໃບອະນຸຍາດເຊົ່າກົນຈັກໜັກແລະອຸປະກອນ 机械设备租赁许可证 Machinery and Equipment Leasing License
ໃບອະນຸຍາດເຊົ່າກົນຈັກໜັກແລະອຸປະກອນ 机械设备租赁许可证 Machinery and Equipment Leasing License

ໃບອະນຸຍາດເຊົ່າກົນຈັກໜັກແລະອຸປະກອນ 机械设备租赁许可证 Machinery and Equipment Leasing License

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຮງງານ 工厂经营许可  Factory operating license
ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຮງງານ 工厂经营许可 Factory operating license

ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນໂຮງງານ 工厂经营许可 Factory operating license